Unsure what to search for? Other customers found these helpful.

Barclays Identity Service

Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays

Crëwch broffil hunaniaeth ddigidol am ddim sy’n gadael i chi ddefnyddio gwasanaethau’r llywodraeth ar-lein.

Rydym wedi cael ein hardystio i gadarnhau’ch hunaniaeth fel y cewch ddefnyddio gwasanaethau ar-lein y llywodraeth ble bynnag y gwelwch y logo GOV.UK Verify. Unwaith eich bod wedi’ch cadarnhau, bydd gennych broffil hunaniaeth gyda ni sy’n gadael i chi fewngofnodi’n gyflym os hoffech gofnodi’ch ffurflenni treth, hawlio ad-daliad treth, gweld eich cofnod gyrru a llawer mwy.

Eisoes wedi’ch gosod gyda Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays?

Os oes eisoes gennych broffil Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays, rydych yn barod i ddefnyddio gwasanaethau’r llywodraeth ble bynnag y gwelwch y logo GOV.UK Verify. Os oes angen i chi wneud newidiadau i’r wybodaeth rydych wedi’i rhoi i ni, dewiswch ‘Diweddaru fy mhroffil Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays’.

 

Pwy all ddefnyddio Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays?

Does dim rhaid bancio gyda ni er mwyn gosod proffil Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays – mae ar gael i holl drigolion y DU sy’n 18 neu’n hŷn ac sydd â phasbort y DU a thrwydded yrru cerdyn-llun y DU neu drwydded yrru dros dro a roddwyd ym Mhrydain Fawr. Os ydych yn bancio gyda ni, yr un yw’r broses. Er mwyn diogelu’ch preifatrwydd a chadw’ch gwybodaeth yn ddiogel, nid ydym yn cysylltu’ch proffil Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays â’ch cofnod cwsmer Barclays. Mae hyn yn golygu y bydd angen i chi ddiweddaru’r ddau gydag unrhyw newidiadau i’ch enw, cyfeiriad neu fanylion cyswllt yn y dyfodol.

Ar ben eich ffordd mewn 3 cham hawdd

Pan fyddwch eisiau defnyddio gwasanaeth gyda GOV.UK Verify, gofynnir i chi ddewis oddi ar restr o gwmnïau ardystiedig i gadarnhau’ch hunaniaeth. Pan ddewiswch Barclays, gwnawn hyn mewn 3 cham hawdd. Wedyn bydd gennych broffil hunaniaeth ddigidol a gofrestrir gyda ni – felly, y tro nesaf yr hoffech ddefnyddio unrhyw wasanaeth gyda GOV.UK Verify, gallwch fewngofnodi'n gyflym iawn pryd bynnag y dewiswch Barclays.

Creu proffil

Gosodwch eich proffil drwy greu enw defnyddiwr a chyfrinair. Bydd arnoch angen cyfeiriad e-bost a rhif ffôn symudol yn y DU i wneud hyn.

Profi hunaniaeth

Ar gyfer y cam hwn, bydd arnoch angen pasbort dilys y DU, trwydded yrru cerdyn-llun y DU neu drwydded yrru dros dro a roddwyd ym Mhrydain Fawr a manylion eich cyfrif banc – gall hyn fod o unrhyw fanc yn y DU.

Cadarnhau hunaniaeth

Gofynnwn nifer o gwestiynau i chi er mwyn gwirio’ch hunaniaeth. Ar gyfer y rhan hon, bydd arnoch angen eich cyfriflenni banc wrth law. Wedyn byddwn yn cadarnhau’ch atebion gydag asiantaeth gwirio credyd – ni fydd hyn yn effeithio ar eich sgôr gredyd mewn unrhyw ffordd.

Beth gallwch ei wneud unwaith eich bod wedi’ch gosod

Cofnodi’ch ffurflenni treth

Cofnodi’ch ffurflen dreth Hunanasesiad gyda Chyllid a Thollau ei Mawrhydi

Hawlio ad-daliad treth

Hawlio ar-lein gyda Chyllid a Thollau ei Mawrhydi

Diweddaru treth eich car cwmni

Gwirio neu ddiweddaru treth eich car cwmni gyda Chyllid a Thollau ei Mawrhydi

Hawlio taliadau gwledig

Hawlio’ch taliadau gwledig gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Hawlio tâl dileu swydd

Hawlio ar gyfer tâl dileu swydd ac arian dyledus gyda'r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau

Gweld eich cofnod gyrru

Gweld neu rannu gwybodaeth eich trwydded yrru gyda’r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau

Hyd yn oed mwy o wasanaethau

Gweler rhestr gyflawn gan gynnwys y gwasanaethau diweddaraf y cewch fynediad atynt gyda GOV. UK Verify

 

Ffô n'

0333 202 7450

Llun i Wener, 9am – 5pm

 

Gwneud cwyn

Os ydych yn cael trafferthion, rhowch wybod i ni

nodyn ar waelod y dudalen – dolen i’w darparu

Mae Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays yn wasanaeth cyhoeddus, yn agored i holl drigolion y DU sy'n 18 oed ac yn hyn sydd â phasbort y DU a thrwydded yrru cerdyn-llun y DU a roddwyd ym Mhrydain Fawr. Darllenwch ein disgrifiad o’r gwasanaeth cyhoeddus Telerau ac amodau . Polisi Preifatrwydd .