Polisi Preifatrwydd

Polisi Preifatrwydd mewn perthynas â Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays

Rydym yn ymrwymo i ddiogelu a pharchu eich gwybodaeth bersonol. Mae’r polisi hwn yn ymwneud â phreifatrwydd eich data wrth i chi ddefnyddio Gwasanaethau Hunaniaeth Barclays yn https://www.barclays.co.uk/identity (“ein gwefan”).

Ynglŷn â’r Polisi Preifatrwydd hwn

Mae’r polisi hwn (ynghyd â’n Telerau ac Amodau Defnydd) yn sylfaen ar gyfer y modd y byddwn yn prosesu unrhyw ddata personol a gasglwn gennych, neu a rowch i ni. Wrth ‘eich gwybodaeth’, golygwn unrhyw ddata personol amdanoch yr ydych chi neu drydydd parti yn ei ddarparu i ni.

Darllenwch y canlynol yn ofalus er mwyn deall ein daliadau a’n harferion ynghylch eich gwybodaeth a sut y byddwn yn ymdrin â hi.

Mae angen i chi gadarnhau eich bod yn derbyn y polisi hwn a’r Telerau ac Amodau Defnydd drwy glicio ar y “botwm derbyn” ar y wefan er mwyn cyrchu a defnyddio Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays.

Gwybodaeth amdanom ni

Ar gyfer pwrpasau’r Ddeddf Diogelu Data 1998, y rheolydd data yw Barclays Bank CCC.

Mae Barclays Bank CCC wedi’i awdurdodi gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus ac fe’i rheoleiddir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol a’r Awdurdod Rheoleiddio Darbodus (Rhif Cofrestr Gwasanaethau Ariannol: 122702). Cofrestrwyd yn Lloegr. Rhif cofrestredig 1026167. Swyddfa gofrestredig: 1 Churchill Place, Llundain, E14 5HP.

GWYBODAETH Y GALLWN EI CHASGLU GENNYCH

Efallai y byddwn yn casglu a phrosesu’r wybodaeth ganlynol amdanoch chi:

Gwybodaeth y gofynnir i chi ei rhoi i ni er mwyn i ni fedru darparu’r Gwasanaeth Hunaniaeth.

 • Mae'r holl gwsmeriaid

Os ydych yn cofrestru i dderbyn ein Gwasanaethau Hunaniaeth bydd gofyn i chi gwblhau ffurflen ar-lein a rhoi eich enw llawn, eich cyfeiriad (gyda 3 o flynyddoedd o hanes), e-bost, rhif ffôn symudol ac (os ydych yn dewis gwneud hynny) eich rhyw . Mae'n bwysig bod yr wybodaeth a roddwch i ni yn gywir.

Barclays cwsmeriaid

Os ydych yn gwsmer Barclays presennol ac yn dymuno i wirio eich hunaniaeth gan ddefnyddio eich manylion Bancio ar-lein, yn syml fewngofnodi gan ddefnyddio Pinsentry, MobileSentry neu ddefnyddio eich cyfrinair a chyfuniad gair cofiadwy. Efallai y byddwch yn dewis peidio â defnyddio Ar-lein Bancio a dilyn y broses a nodir isod. Ar gyfer rhai cwsmeriaid Barclays, er mwyn i chi i wirio pwy ydych chi, efallai y byddwn yn gofyn am rhyw brawf ychwanegol. Mewn achosion o'r fath efallai y bydd angen i chi roi manylion eich pasbort, trwydded yrru a / neu gyfrif banc.Di-Barclays cwsmeriaid

Nid oes angen i chi gael cyfrif banc gyda ni i ddefnyddio'r Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays. I gadarnhau pwy ydych, bydd angen i chi hefyd roi manylion eich pasbort, trwydded yrru a chyfrif banc.

Gwybodaeth yr ydym yn ei chasglu amdanoch chi

Bob tro y byddwch yn ymweld â’n gwefan efallai y byddwn yn casglu’r wybodaeth ganlynol:

 • gwybodaeth dechnegol, gan gynnwys y cyfeiriad Protocol Rhyngrwyd (IP) y daeth y cais ohono neu’r un a bennodd eich darparwr gwasanaethau rhyngrwyd i chi, math a fersiwn eich porwr, math o ddyfais, system weithredu a fersiwn, a’ch lleoliad defnyddiwr (eich dewisiadau diofyn ar gyfer dyddiadau, amserau, rhifau, ayyb.);
 • cwci ymwelydd unigryw (rydym yn gosod un ar gyfer pob defnyddiwr), eich rhif adnabod defnyddiwr, yr amser pan gyrchoch chi’n gwefan, yr URL y’ch cyfeiriwyd ohono, ac unrhyw rifau ffôn a ddefnyddiwyd i alw ein rhif gwasanaeth cwsmeriaid.

Gwybodaeth yr ydym yn ei derbyn o ffynonellau eraill

Efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth amdanoch chi os defnyddiwch chi unrhyw rai o’r gwefannau eraill yr ydym yn eu gweithredu neu’r gwasanaethau eraill yr ydym yn eu darparu. Rydym ni hefyd yn gweithio’n agos gyda thrydydd partïon i ddarparu agweddau ar y Gwasanaeth Hunaniaeth (gan gynnwys, er enghraifft, is-gontractwyr, darparwyr dadansoddeg, darparwyr gwybodaeth chwilio ac asiantaethau gwirio credyd) ac efallai y byddwn yn derbyn gwybodaeth amdanoch chi oddi wrthynt.

Cwcis

Fel y nodwyd uchod, mae ein gwefan yn defnyddio cwcis. Am wybodaeth fanwl ynghylch y gwahanol fathau o gwcis yr ydym yn eu defnyddio ac i ba bwrpasau yr ydym yn eu defnyddio, gwelwch ein Polisi Cwcis .

Y DEFNYDD A WNEIR O’R WYBODAETH

Gallwn ddefnyddio’r wybodaeth sydd gennym amdanoch yn y ffyrdd canlynol:

Gwybodaeth a rowch i ni.

Rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth i gyflawni’r Gwasanaethau Hunaniaeth y gofynnwch amdanynt gennym. Yn benodol:

 • bydd Asiantaeth Gwirio Credyd yn cadarnhau bod eich gwybodaeth yn gyson â’r data sydd ganddyn nhw amdanoch ac fe’i defnyddir i gynhyrchu cwestiynau gwirio. Bydd yr atebion i’r cwestiynau hyn, pan fyddwch yn eu darparu, yn cael eu cadarnhau gan yr Asiantaeth Gwirio Credyd;
 • bydd yr Asiantaeth Gwirio Credyd yn recordio “chwiliadau” a wneir ganddynt ar eich adroddiad credyd. Efallai y bydd y broses hon yn cofnodi mwy nag un chwiliad. Ni fydd y chwiliadau hyn yn weladwy i fenthycwyr ac ni fyddant yn effeithio ar eich sgôr gredyd;
 • rydym yn monitro twyll ac rydym yn defnyddio asiantaeth atal twyll allanol i wirio ac i gofnodi’r wybodaeth yr ydych yn ei darparu. Efallai yr hysbysir yr asiantaeth atal twyll allanol o unrhyw rybuddion twyll/gwrth-arwyddion posib yr ydym yn eu derbyn. Gall yr asiantaeth atal twyll allanol hefyd ddefnyddio chwiliadau i helpu atal a datgelu twyll.

Rydym hefyd yn defnyddio’ch gwybodaeth i:

 • weinyddu’r Gwasanaeth Hunaniaeth ar eich cyfer a’ch hysbysu o newidiadau iddo, a gallwn hefyd anfon gohebiaeth ynglŷn â’r materion hyn drwy’r post, testun, ffôn neu neges destun. Er enghraifft, gallwn anfon negeseuon testun ac e-bost i’ch hysbysu bod eich proffil wedi’i greu’n llwyddiannus, pan fo’ch proffil yn newid, ac er mwyn cadarnhau mai chi sy’n rheoli’r cyfeiriad e-bost a’r ffôn symudol y darparoch chi’r manylion ar eu cyfer. Ni fyddwn yn defnyddio eich gwybodaeth i anfon negeseuon marchnata heb eich caniatâd (gwelwch yr adran “Marchnata” isod);
 • sicrhau y cyflwynir cynnwys ein gwefan yn y ffordd fwyaf effeithiol i chi a’ch cyfrifiadur.

Gwybodaeth yr ydym yn ei chasglu amdanoch chi

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon:

 • i weinyddu ein gwefan ac ar gyfer gweithrediadau mewnol, gan gynnwys at ddibenion cywiro diffygion, dadansoddi data, cynnal profion, ymchwil, dibenion ystadegol ac arolygon;
 • i wella ein gwefan er mwyn sicrhau y cyflwynir y cynnwys yn y ffordd fwyaf effeithiol i chi a’ch cyfrifiadur;
 • er mwyn caniatáu i chi ddefnyddio nodweddion rhyngweithiol ein gwasanaeth, pan fyddwch yn dewis gwneud hynny;
 • fel rhan o’n hymdrechion i gadw’n gwefan yn ddiogel.

Gwybodaeth yr ydym yn ei derbyn o ffynonellau eraill

Efallai y byddwn yn cyfuno’r wybodaeth a gawsom o ffynonellau eraill â’r wybodaeth a roesoch i ni a’r wybodaeth yr ydym yn ei chasglu amdanoch chi. Efallai y byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon a’r wybodaeth gyfun at y dibenion a restrwyd uchod (gan ddibynnu ar y math o wybodaeth a dderbyniwn).

DATGELU EICH GWYBODAETH

 • Efallai y byddwn yn rhannu eich gwybodaeth bersonol gyda chwmnïau Barclays eraill a sefydliadau eraill fel partneriaid busnes, cyflenwyr ac is-gontractwyr lle bo angen ar gyfer cyflawni’r Gwasanaethau Hunaniaeth, gan gynnwys:
 • Swyddfa Basbort EM (mewn cysylltiad â manylion pasbort), DVLA (mewn cysylltiad â manylion Trwydded Yrru) ac Asiantaeth Gwirio Credyd (Equifax) (mewn cysylltiad â manylion Cyfrif Banc) er mwyn cadarnhau eich hunaniaeth;
 • Verizon, ein partner gwasanaethau technegol, fel y gallant gyflawni rhannau penodol o’r Gwasanaeth Hunaniaeth ar ein rhan;
 • GOV.UK Verify , a fydd yn derbyn canlyniad eich gwiriad hunaniaeth, y wybodaeth a ddarparoch i ni (gan gynnwys eich enw a’ch cyfeiriad presennol a thros y tair blynedd diwethaf, a’ch dyddiad geni) yn ogystal ag unrhyw wrth-arwyddion neu rybuddion twyll nas datryswyd, fel eich bod yn medru defnyddio eich hunaniaeth i gyrchu Gwasanaethau’r Llywodraeth unwaith y bydd eich hunaniaeth wedi’i chadarnhau. Am fanylion llawn ar sut y gall GOV.UK Verify ddefnyddio eich gwybodaeth i gyrchu gwasanaethau ar-lein, gwelwch eu polisi preifatrwydd;
 • Equifax neu asiantaethau gwirio credyd eraill, fel rhan o’r broses wirio;
 • Ein hasiantaeth atal twyll allanol er mwyn atal neu ddatgelu twyll. Mae sefydliadau eraill hefyd yn aelodau o’r asiantaeth atall twyll hon, ac os byddwch yn gwneud ceisiadau gydag aelodau eraill am wasanaethau tebyg, efallai y byddan nhw hefyd yn gwneud chwiliadau. Os amheuir twyll, caiff y rhannau perthnasol o’ch gwybodaeth eu rhannu â nhw. Efallai y caiff yr wybodaeth gael ei defnyddio gan yr aelodau pan fyddant yn gwneud penderfyniadau amdanoch chi.

Efallai y byddwn hefyd yn datgelu eich gwybodaeth bersonol i drydydd partïon:

 • os byddwn yn gwerthu neu’n prynu unrhyw fusnes neu’n gwerthu asedau; os felly, efallai y byddwn yn datgelu eich data personol i werthwr neu brynwr arfaethedig y busnes neu i brynwr yr asedau;
 • os yw Barclays Bank PLC neu ei holl asedau yn dod i feddiant trydydd parti; os felly, bydd y data personol am gwsmeriaid sydd yn ei feddiant yn un o’r asedau a drosglwyddir; ac
 • os yw’n ddyletswydd arnom i ddatgelu neu rannu eich data personol er mwyn bodloni unrhyw rwymedigaeth statudol, neu er mwyn gorfodi neu weithredu ein telerau defnydd a chytundebau eraill; neu i ddiogelu hawliau, eiddo, neu ddiogelwch Barclays Bank Plc, ein cwsmeriaid, neu bobl eraill. Mae hyn yn cynnwys rhannu gwybodaeth â chwmnïau a sefydliadau eraill at ddibenion atal twyll a gostwng risg credyd.

BLE AC AM BA HYD RYDYN NI’N STORIO EICH DATA PERSONOL

Efallai y bydd y data yr ydym yn ei gasglu amdanoch yn cael ei drosglwyddo i, a’i storio mewn, lleoliad y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (“EEA”). Efallai y bydd hefyd yn cael ei brosesu gan staff sy’n gweithredu y tu allan i’r EEA sy’n gweithio i ni neu i un o’n cyflenwyr. Efallai y bydd y staff hyn (sy’n gorfod cadw’r data’n ddiogel a chyfrinachol) yn gweithio ar – ymysg pethau eraill – ddarpariaeth y Gwasanaeth Hunaniaeth a darpariaeth y gwasanaethau cymorth. Drwy dderbyn y polisi hwn, rydych yn cytuno i’r trosglwyddiad, storio a phrosesu hwn. Os ydym yn trosglwyddo data i sefydliad tramor, byddwn yn sicrhau ei fod yn gweithredu lefelau diogelu sydd gystal â’r rhai yr ydym yn gorfod eu gweithredu o dan gyfraith y DU a’r Undeb Ewropeaidd.

Caiff yr holl ddata a ddarperir gennych ei storio ar weinyddwyr diogel. Bydd angen i chi ddewis enw defnyddiwr a chyfrinair pan fyddwch yn cofrestru a chi sy’n gyfrifol am gadw’r wybodaeth hon yn ddiogel. Gofynnwn i chi beidio â rhannu eich cyfrinair gydag unrhyw un.

Yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth dros y rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er y byddwn yn gwneud popeth o fewn ein gallu i ddiogelu eich data personol, ni allwn warantu diogelwch y data amdanoch sy’n cael ei drosglwyddo i’n gwefan. Unwaith y byddwn wedi derbyn eich gwybodaeth, byddwn yn defnyddio dulliau gweithredu a nodweddion diogelwch caeth i geisio atal unrhyw fynediad diawdurdod.

Mae gofyn i ni gadw eich data tra’ch bod chi wedi eich cofrestru gyda ni ac am gyfnod o 7 mlynedd wedi i’ch cyfrif gau neu ddod i ben, yn ddarostyngedig i’n dyletswydd i fodloni gofynion cadw cofnodion deddfwriaeth Diogelu Data.

MARCHNATA

Os ydych chi’n gwsmer presennol Barclays, ni fydd cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Hunaniaeth yn newid eich dewisiadau marchnata presennol gyda Barclays Bank CCC. Nid ydym yn anfon unrhyw negeseuon marchnata i’r rhai hynny sy’n cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Hunaniaeth na sy’n gwsmeriaid presennol Barclays. Os yw hyn yn newid yn y dyfodol, byddwn yn gofyn i chi am ganiatâd cyn i ni ddefnyddio eich data at ddibenion marchnata. Os ydych chi’n cytuno i dderbyn negeseuon marchnata, byddwch yn medru dewis y ffyrdd y gellir cysylltu â chi a gallwch arfer yr hawl i optio allan unrhyw bryd.

O dro i dro, gall ein gwefan gynnwys dolenni i ac o wefannau ein rhwydweithiau partner, hysbysebwyr a chyfranogion. Os ydych yn dilyn dolen i unrhyw rai o’r gwefannau hyn, nodwch fod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad ydym yn derbyn unrhyw gyfrifoldeb nac atebolrwydd am y polisïau hyn. Darllenwch y polisïau hyn cyn cyflwyno unrhyw ddata personol i’r gwefannau hyn.

MYNEDIAD AT WYBODAETH

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rhoi’r hawl i chi gyrchu’r wybodaeth a gedwir amdanoch. Gallwch arfer eich hawl i gyrchu’r wybodaeth yn unol â’r Ddeddf. Gellir codi tâl o £10 am unrhyw gais mynediad er mwyn talu am y gost o ddarparu manylion y wybodaeth yr ydym yn ei chadw amdanoch. Cliciwch y ddolen hon i ddechrau’r broses here .

NEWIDIADAU I’N POLISI PREIFATRWYDD

Caiff unrhyw newidiadau a wnawn i’n polisi preifatrwydd yn y dyfodol eu cyhoeddi ar y dudalen hon a, lle bo hynny’n addas, eu hysbysu i chi drwy neges e-bost neu gyfrwng cyfathrebu arall. Edrychwch ar y dudalen yn rheolaidd i weld unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau i’n polisi preifatrwydd. Y polisi sy’n berthnasol i chi fydd yr un yr ydych yn ei dderbyn pan fyddwch yn cofrestru.

SUT I GYSYLLTU Â NI

Os oes gennych chi unrhyw gwestiynau am breifatrwydd yn Barclays, cysylltwch â Thîm Preifatrwydd a Diogelu Data Barclays yn 1 Churchill Place, Llundain, E14 5HP. Gallwch hefyd gysylltu â ni mewn cysylltiad â Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays yn gyffredinol drwy ein ffonio ni ar 0333 202 7479 (Canolfan Gyswllt Saesneg) neu 0333 202 7450 (Canolfan Gyswllt Gymraeg). Nodwch y gallwn fonitro neu recordio galwadau ffôn er mwyn cynnal gwasanaeth o safon. Am wybodaeth ar gost galwadau, dilynwch y ddolen hon Cost Galwadau. Cost Galwadau.