-

Polisi Preifatrwydd

Ynglŷn â Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays

Manylion ynglŷn â phreifatrwydd eich data wrth ichi ddefnyddio Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays.

Ynghylch y Polisi Preifatrwydd hwn

Rydym wedi ymrwymo i ddiogelu a pharchu’ch data personol. Mae’r polisi hwn yn ymwneud â phreifatrwydd eich data wrth ichi ddefnyddio Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays yn barclays.co.uk/identity('ein gwefan').

Mae’r polisi hwn (ynghyd â’n Telerau ac Amodau Defnydd) yn nodi ar ba sail y bydd unrhyw ddata personol a gasglwn oddi wrthoch chi, neu y byddwch chi’n ei roi inni, yn cael ei brosesu gennym. Ystyr 'eich gwybodaeth’ yw unrhyw ddata personol amdanoch chi y byddwch chi neu drydydd partïon yn ei roi inni.

Darllenwch y canlynol yn ofalus er mwyn deall ein safbwyntiau a’n harferion ynglyn â’ch gwybodaeth a sut y byddwn yn ei thrin.

Byddwch cystal â chadarnhau eich bod yn derbyn y polisi a’r termau a’r amodau defnyddio drwy glicio ar y botwm ‘derbyn’ ar y wefan er mwyn cyrchu Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays a’i ddefnyddio.

Gwybodaeth amdanon ni

At ddibenion Deddf Diogelu Data 1998 y rheolwr data yw Banc Barclays DU CCC.

Awdurdodir Banc Barclays DU CCC gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus ac fe’i rheoleiddir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol a’r Awdurdod Rheoleiddio Darbodus (rhif Cofrestr Gwasanaethau Ariannol: 759676). Cofrestrwyd yn Lloegr. Rhif cofrestredig 9740322. Swyddfa gofrestredig: 1 Churchill Place, Llundain E14 5HP.

Ynghylch yr wybodaeth y gallwn ei chasglu

Gwybodaeth i’r Gwasanaeth Hunaniaeth

Pob cwsmer

Os byddwch yn cofrestru i gael ein gwasanaethau hunaniaeth byddwn yn gofyn ichi lenwi ffurflen ar-lein a rhoi eich enw llawn, eich cyfeiriad (gyda hanes tair blynedd), eich cyfeiriad ebost, eich rhif ffôn symudol ac (os dewiswch ei roi) eich rhywedd. Mae’n bwysig bod yr wybodaeth y byddwch yn ei rhoi yn gywir.

Cwsmeriaid Barclays

Os ydych yn gwsmer i Barclays ac yr hoffech wirio’ch hunaniaeth drwy ddefnyddio’ch manylion Bancio Ar-lein, mewngofnodwch gan ddefnyddio PINsentry neu’ch cod cyfrinachol a’ch gair cofiadwy. Fel arall, dilynwch y broses isod. Weithiau, gall fod arnom angen prawf ychwanegol megis manylion eich pasbort, eich trwydded yrru a/neu eich cyfrif banc.

Cwsmeriaid heblaw cwsmeriaid Barclays

Does dim rhaid ichi fod â chyfrif banc gyda ni i ddefnyddio Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays. I gadarnhau pwy ydych chi, fe all fod angen ichi roi manylion eich pasbort, eich trwydded yrru a/neu eich cyfrif banc inni.

Gwybodaeth yr ydyn ni’n ei chasglu amdanoch chi

Bob tro y byddwch yn ymweld â’n gwefan fe allwn ni gasglu’r wybodaeth a ganlyn yn awtomatig:

 • gwybodaeth dechnegol, gan gynnwys cyfeiriad y protocol rhyngrwyd (IP) y daeth y cais ohono neu’r un a roddwyd ichi gan eich darparwr gwasanaethau rhyngrwyd, y math o borwr a’r fersiwn, y math o ddyfais, y system weithredu a’r fersiwn a’ch lleoliad defnyddiwr (sef eich dewis diofyn o ran dyddiadau, amserau, rhifau etc);
 • cwci ymwelydd unigryw (rydym yn rhoi un i bob defnyddiwr), eich ID defnyddiwr, yr amser y daethoch i’n gwefan, yr URL y cawsoch eich cyfeirio oddi wrtho ac unrhyw rif ffôn a ddefnyddir i alw’n rhif gwasanaeth cwsmeriaid.

Gwybodaeth o ffynonellau eraill

Gallwn gael gwybodaeth amdanoch os byddwch yn defnyddio unrhyw rai o’r gwefannau eraill rydyn ni’n eu rhedeg neu’r gwasanaethau eraill rydyn ni’n eu darparu. Rydyn ni hefyd yn cydweithio’n agos â thrydydd partïon i ddarparu agweddau ar y Gwasanaeth Hunaniaeth (gan gynnwys isgontractwyr, darparwyr dadansoddeg, darparwyr gwybodaeth chwilio ac asiantaethau cyfeirio credyd) a gallwn gael gwybodaeth amdanoch oddi wrth y rhain.

Cwcis

Mae’n gwefan yn defnyddio cwcis. I gael gwybodaeth fanwl am yr holl gwcis rydyn ni’n eu defnyddio ac at ba ddibenion, gweler ein polisi cwcis.

Yr hyn rydyn ni’n ei wneud â’ch gwybodaeth

Rydym yn defnyddio’ch gwybodaeth i gyflawni’r Gwasanaethau Hunaniaeth rydych yn gofyn inni eu rhoi. Yn benodol:

 • bydd Asiantaeth Cyfeirio Credyd yn dilysu’ch gwybodaeth yn erbyn y data sydd ganddi hi, gan ei defnyddio i gynhyrchu cwestiynau dilysu, y byddwch chithau’n eu hateb, sef atebion a fydd yn cael eu cadarnhau gan yr Asiantaeth Cyfeirio Credyd
 • bydd yr Asiantaeth Cyfeirio Credyd yn cofnodi chwiliadau a wneir gyda nhw ar eich adroddiad credyd. Gall y broses hon gofnodi mwy nag un chwiliad. Fydd y chwiliadau ddim yn weladwy i fenthycwyr nac yn effeithio ar eich statws credyd
 • rydym yn monitro rhag twyll ac yn defnyddio asiantaeth atal twyll allanol i wirio a chofnodi’r wybodaeth rydych chi’n ei rhoi. Gallwn roi gwybod i’r asiantaeth atal twyll allanol hefyd am unrhyw rybuddion am dwyll posibl a gawn ni. Gall yr asiantaeth atal twyll allanol ddefnyddio chwiliadau hefyd i helpu i atal a datrys twyll.

Rydyn ni’n defnyddio’ch gwybodaeth hefyd er mwyn:

 • darparu’r Gwasanaeth Hunaniaeth i chi a rhoi gwybod ichi am newidiadau ynddo. Gallwn anfon hysbysiadau am newidiadau atoch drwy’r post, drwy neges destun neu dros y ffôn. Er enghraifft, gallwn anfon negeseuon testun ac ebost atoch i roi gwybod bod eich proffil wedi’i greu’n llwyddiannus, os bydd yn newid ac er mwyn gwirio mai chi sy’n rheoli’r cyfeiriad ebost a’r ffôn symudol rydych chi wedi rhoi manylion inni amdanyn nhw. Wnawn ni ddim defnyddio’ch gwybodaeth i anfon negeseuon marchnata heb eich cydsyniad (gweler yr adran Marchnata isod);
 • gofalu bod cynnwys o’n gwefan yn cael ei gyflwyno yn y modd mwyaf effeithiol i chi a’ch cyfrifiadur.

Gwybodaeth rydyn ni’n ei chasglu amdanoch chi

Byddwn yn defnyddio’r wybodaeth hon er mwyn:

 • gweinyddu’n gwefan ac at ddibenion gweithrediadau mewnol, gan gynnwys datrys problemau, dadansoddi data, profi, ymchwilio, dibenion ystadegol ac arolygon
 • gwella’n gwefan er mwyn sicrhau bod cynnwys yn cael ei gyflwyno yn y modd mwyaf effeithiol i chi a’ch cyfrifiadur
 • caniatáu i chi gymryd rhan mewn nodweddion rhyngweithiol ar ein gwasanaeth, pan fyddwch yn dewis gwneud hynny
 • fel rhan o’n hymdrechion i gadw’n gwefan yn ddiogel.

Gwybodaeth rydyn ni’n ei chael o ffynonellau eraill

Gallwn gyfuno’r wybodaeth a gawsom o ffynonellau eraill â gwybodaeth rydych chi wedi’i rhoi inni a gwybodaeth rydyn ni’n ei chasglu amdanoch chi. Gallwn ddefnyddio’r wybodaeth hon a’r wybodaeth gyfun at y dibenion uchod (gan ddibynnu ar y mathau o wybodaeth a gawn ni).

Datgelu’ch gwybodaeth

 • Gallwn rannu’ch gwybodaeth bersonol gyda chwmnïau eraill Barclays a sefydliadau eraill fel partneriaid busnes, cyflenwyr ac isgontractwyr pan fydd angen gwneud hynny er mwyn cyflawni Gwasanaethau Hunaniaeth gan gynnwys:
 • Swyddfa Basbortau EM (o ran manylion Pasbort), DVLA (o ran manylion Trwydded Yrru) ac Asiantaeth Cyfeirio Credyd (Equifax) (o ran manylion Cyfrif Banc) i wirio’r hunaniaeth
 • Verizon, ein partner gwasanaethau technegol, er mwyn iddyn nhw gyflawni rhannau penodol o’r Gwasanaeth Hunaniaeth ar ein rhan
 • GOV.UK Verify a fydd yn cael canlyniad eich gwiriad hunaniaeth, yr wybodaeth rydych chi wedi’i rhoi i ni (gan gynnwys eich enw, eich cyfeiriad, eich dyddiad geni a’r hanes tair blynedd perthynol) ynghyd ag unrhyw wrth-ddangosyddion sydd heb eu datrys ac unrhyw rybuddion am dwyll, er mwyn ichi ddefnyddio’ch hunaniaeth wiriedig i gyrchu Gwasanaethau’r Llywodraeth ar-lein ar ôl ichi gael eich gwirio. I gael manylion llawn am sut y gall GOV.UK Verify ddefnyddio’ch gwybodaeth i gyrchu gwasanaethau ar-lein, gweler eu polisi preifatrwydd nhw
 • Equifax neu asiantaethau cyfeirio credyd eraill fel rhan o’r broses wirio
 • Ein hasiantaeth atal twyll allanol, er mwyn atal neu ddatrys twyll. Mae sefydliadau eraill hefyd yn aelodau o’r asiantaeth atal twyll hon – ac os gwnewch gais i aelodau eraill am wasanaethau tebyg, fe allan nhw wneud chwiliadau hefyd. Os amheuir bod yna dwyll, caiff rhannau perthnasol o’ch gwybodaeth eu rhannu gyda nhw. Gall yr wybodaeth hon gael ei defnyddio gan yr aelodau hynny wrth wneud penderfyniadau yn eich cylch.

Gallwn ddatgelu’ch gwybodaeth bersonol i drydydd partïon hefyd:

 • os byddwn yn gwerthu neu’n prynu unrhyw fusnes neu’n gwerthu asedau, pryd y gallwn ddatgelu’ch data personol i ddarpar werthwr neu brynwr y busnes neu brynwr yr asedau
 • os bydd Banc Barclays DU CCC neu’r rhan fwyaf sylweddol o’i asedau’n cael eu sicrhau gan drydydd parti, pryd y bydd data personol sydd ganddo ynglyn â’i gwsmeriaid yn un o’r asedau a drosglwyddir
 • os ydyn ni o dan ddyletswydd i ddatgelu neu i rannu’ch data personol er mwyn cydymffurfio ag unrhyw rwymedigaeth gyfreithiol, neu er mwyn gorfodi neu gymhwyso’n telerau defnyddio a chytundebau eraill; neu i amddiffyn hawliau, eiddo, neu ddiogelwch Banc Barclays DU CCC, ein cwsmeriaid neu eraill. Mae hyn yn cynnwys cyfnewid gwybodaeth â chwmnïau a sefydliadau eraill er mwyn amddiffyn rhag twyll a lleihau risg credyd.

Ble rydyn ni’n storio’ch data a pha mor hir

Gall y data rydyn ni’n ei gasglu gennych gael ei drosglwyddo i gyrchfan y tu allan i’r Ardal Economaidd Ewropeaidd (EEA) a’i storio yno. Gall gael ei brosesu hefyd gan staff sy’n gweithredu y tu allan i’r EEA sy’n gweithio i ni neu i un o’n cyflenwyr. Gall y staff hyn (sydd wedi’u rhwymo i gadw’r data’n ddiogel ac yn gyfrinachol) fod yn ymwneud, ymysg pethau eraill, â darparu’r Gwasanaeth Hunaniaeth a gwasanaethau cymorth. Drwy dderbyn y polisi hwn, rydych chi’n cytuno i’r trosglwyddo, y storio neu’r prosesu hwn. Os byddwn yn trosglwyddo data i sefydliad dros y môr, byddwn yn sicrhau eu bod yn defnyddio lefelau o amddiffyniad sy’n cyfateb i’r rhai y mae’n ofynnol i ninnau eu defnyddio o dan ddeddfau’r Deyrnas Unedig a’r UE.

Mae’r holl wybodaeth y byddwch yn ei rhoi inni yn cael ei storio ar weinyddion diogel. Bydd yn ofynnol ichi ddewis enw defnyddiwr a chyfrinair wrth ichi gofrestru a chi sy’n gyfrifol am gadw’r wybodaeth hon yn ddiogel. Rydym yn gofyn ichi beidio â rhannu’ch cyfrinair gyda neb.

Yn anffodus, nid yw trosglwyddo gwybodaeth drwy gyfrwng y rhyngrwyd yn gwbl ddiogel. Er ein bod yn gwneud ein gorau glas i amddiffyn eich data personol, allwn ni ddim gwarantu diogelwch eich data sydd wedi’i drosglwyddo i’n gwefan. Ar ôl inni gael eich gwybodaeth, byddwn yn defnyddio gweithdrefnau a nodweddion diogelwch llym i geisio’i atal rhag cael ei weld heb awdurdod.

Mae’n ofynnol i ni gadw’ch data tra byddwch wedi’ch cofrestru gyda ni ac am gyfnod arall o saith mlynedd ar ôl i’ch cyfrif gael ei gau neu ddod i ben, o dan ein rhwymedigaeth i gydymffurfio â’r gofynion ynglyn â chadw cofnodion o dan y ddeddfwriaeth Diogelu Data.

Marchnata

O dro i dro gallwn gysylltu â chi i roi gwybod am wasanaethau newydd y gallwch eu cyrchu drwy ddefnyddio Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays. Os ydych yn gwsmer i Barclays yn barod ac yn cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Hunaniaeth, fydd hyn ddim yn newid eich dewisiadau presennol o ran marchnata gyda Barclays Bank plc. I gwsmeriaid heblaw cwsmeriaid Barclays sy’n cofrestru ar gyfer y Gwasanaeth Hunaniaeth nid ydym yn anfon unrhyw negeseuon marchnata atoch chi ar hyn o bryd. Os bydd hyn yn newid yn y dyfodol, byddwn yn gofyn ichi gydsynio cyn inni ddefnyddio’ch data at ddibenion marchnata. Os byddwch yn cydsynio i gael negeseuon marchnata, byddwch yn cael dewis ym mha fodd y gallwn gysylltu â chi ac yn cael arfer yr hawl i optio allan unrhyw bryd.

O dro i dro gall ein gwefan gynnwys dolenni yn ôl ac ymlaen i wefannau’n rhwydweithiau partner, hysbysebwyr a chymdeithion. Os byddwch yn dilyn dolen i unrhyw un o’r gwefannau hyn, sylwch fod gan y gwefannau hyn eu polisïau preifatrwydd eu hunain ac nad ydyn ni’n derbyn unrhyw gyfrifoldeb na rhwymedigaeth dros y polisïau hynny. Gwiriwch y polisïau hyn cyn ichi gyflwyno unrhyw ddata personol i’r gwefannau hyn.

Gweld gwybodaeth

Mae Deddf Diogelu Data 1998 yn rhoi hawl ichi weld gwybodaeth amdanoch sy’n cael ei dal. Gallwch arfer eich hawl i weld gwybodaeth yn unol â’r Ddeddf. Gall fod ffi o £10 ynglyn ag unrhyw gais am weld gwybodaeth, er mwyn talu’n costau ni wrth roi manylion yr wybodaeth amdanoch sydd gennym. here .

Newidiadau yn ein polisi preifatrwydd

Bydd unrhyw newidiadau a wnawn yn ein polisi preifatrwydd yn y dyfodol yn cael eu codi ar y tudalen hwn ac, os yw’n briodol, eu hysbysu i chi drwy’r ebost neu ddull cyfathrebu arall. Gwiriwch yn ôl yn aml i weld unrhyw ddiweddariadau neu newidiadau yn ein polisi preifatrwydd. Y polisi sy’n gymwys i chi yw’r un rydych chi’n ei dderyn pan fyddwch yn cofrestru.

Sut i gysylltu â ni

Os oes gennych gwestiynau am breifatrwydd yn Barclays, cysylltwch â Thîm Preifatrwydd a Diogelu Data Barclays yn 1 Churchill Place, Llundain, E14 5HP. Gallwch gysylltu â ni hefyd ynghylch Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays yn gyffredinol drwy ein ffonio ar 0333 202 7450 (Canolfan Gyswllt Gymraeg) neu 0333 202 7479 (Canolfan Gyswllt Saesneg). Sylwch: er mwyn cynnal gwasanaeth o safon, gallwn fonitro galwadau ffôn neu eu recordio. Cost Galwadau.