-

Disgrifiad

Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays

Rydym wedi cael ein hardystio fel Darparwr Hunaniaethau dibynadwy fel rhan o fenter llywodraeth y Deyrnas Unedig, GOV.UK Verify

1. Rhagymadrodd a throsolwg

Rydym wedi cael ein hardystio fel Darparwr Hunaniaethau dibynadwy fel rhan o fenter llywodraeth y Deyrnas Unedig, GOV.UK Verify. – ffordd newydd i ddinasyddion a thrigolion y Deyrnas Unedig brofi pwy ydyn nhw ar-lein, er mwyn cael defnyddio gwasanaethau’r llywodraeth yn ddiogel.

Mae Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays (BIS) ar gael gydag adrannau o’r llywodraeth fel rhan o GOV.UK Verify.

Mae Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays yn caniatáu:

  • i holl ddinasyddion a thrigolion y Deyrnas Unedig dros 18 oed greu eu hunaniaeth ddigidol ar-lein mewn camau syml
  • i ddefnyddwyr ddatgan pwy ydyn nhw wrth ddefnyddio gwasanaethau’r llywodraeth
  • model dilysu cryf sy’n cael ei wirio o dro i dro er mwyn amddiffyn hunaniaethau unigol rhag twyll drwy ddefnyddio’r wybodaeth ddiweddaraf.

Mae BIS wedi’i gynllunio ac wedi’i adeiladu i fodloni safonau’r llywodraeth, y manylir arnynt yn y Canllawiau Arferion Da 44 (Dilysu) a 45 (Profi Hunaniaeth Unigolyn) yn ogystal â dogfennau eraill gan y diwydiant sy’n berthnasol. Mae rhagor o wybodaeth ar gael yma.:

Mae rhagor o wybodaeth am GOV.UK Verify ar gael yn GOV.UK Verify

Gwybodaeth am Wasanaeth Hunaniaeth Barclays.

2. Cydrannau’r gwasanaeth

2.1. Cydrannau allweddol y gwasanaeth

GOV.UK Verify

Mae GOV.UK Verify yn ffordd newydd i fewngofnodi i wasanaethau ar-lein y llywodraeth. GOV.UK yw cartref digidol holl wasanaethau’r llywodraeth, ac mae’n cynnal nifer o wasanaethau ar-lein, e.e. hunanasesu ar-lein, treth ceir cwmnïau, a hawlio ad-daliad treth. Mae’n ofynnol i’r defnyddwyr gofrestru i gael hunaniaeth ddigidol drwy GOV.UK. Ar ôl cofrestru, bydd y cwsmeriaid yn cael datgan pwy ydyn nhw ar GOV.UK drwy ddefnyddio credlythyrau mewngofnodi BIS..

Cofrestru fel cwsmer

Mae cofrestru ar gyfer BIS yn siwrnai ar-lein sy’n galluogi cwsmeriaid i sicrhau hunaniaeth sicr mewn ychydig gamau hawdd. Bydd yn ofynnol i’r cwsmeriaid dderbyn telerau ac amodau BIS a’r polisi preifatrwydd er mwyn dechrau’r broses gofrestru. Mae’r ffaith eich bod wedi derbyn y telerau hyn yn cael ei chofnodi ar ein cronfa ddata.

Dilysu’r cwsmer

Mae’n ofynnol i’r cwsmer ei ddilysu ei hun pan fydd yn dymuno cyrchu ei broffil hunaniaeth – a hynny er mwyn defnyddio un o wasanaethau’r llywodraeth neu i wneud newidiadau i’r wybodaeth yn ei broffil. Er mwyn ei ddilysu ei hun, bydd yn ofynnol i gwsmer ddarparu enw defnyddiwr a chyfrinair, ynghyd â chod arbennig i’w ddefnyddio unwaith yn unig a gaiff ei anfon at y rhif ffôn symudol sydd wedi’i gofrestru ar gyfer ei broffil hunaniaeth.

Profi a gwirio pwy ydych chi

Dyma’r rhaglen graidd sy’n cael ei defnyddio i brofi a dilysu’r hunaniaeth sy’n cael ei hawlio gan yr unigolyn.

Storfa Ddata Hunaniaeth

Dyma storfa ganolog yr holl gredlythyrau hunaniaeth sydd wedi’u cofrestru..

Cynnal proffiliau cwsmeriaid

Mae’r gwasanaeth hwn yn fodd i’r cwsmeriaid gadw eu credlythyrau’n gyfoes – er mwyn sicrhau bod y manylion cywir ar gael ac amddiffyn rhag twyll posibl.

Desg gymorth Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays

Cynlluniwyd BIS fel gwasanaeth digidol lle caiff y cwsmeriaid gymorth drwyddi draw drwy gyfrwng Cwestiynau Cyffredin ar-lein a sgyrsiau gwe. Os oes gan gwsmeriaid ymholiadau neu faterion sydd heb eu datrys drwy’r Cwestiynau Cyffredin neu sgwrs dros y we, fe fyddan nhw’n gallu cysylltu â desg gymorth BIS dros y ffôn.

3. Credlythyrau a diogelwch y cwsmeriaid

3.1. Cofrestru a phrofi hunaniaeth

Gofynnir i unigolyn sy’n dymuno cyrchu un o wasanaethau’r llywodraeth, megis llenwi ffurflen dreth neu wirio’i drwydded yrru, wirio’i hunaniaeth gydag un o blith panel o gwmnïau ardystiedig. Pan ddewisir Barclays yn Ddarparwr Hunaniaeth, caiff y cwsmer ei drosglwyddo i Wasanaeth Hunaniaeth Barclays.

Ar-lein yn unig y ceir y gwasanaeth ac mae’r gwiriadau’n awtomataidd. Mae’r broses gofrestru’n cymryd rhyw 10 munud i’w chwblhau.

Cam 1: Bydd cwsmer sy’n newydd i BIS yn creu ei broffil hunaniaeth digidol drwy greu enw defnyddiwr a chyfrinair. Bydd angen cyfeiriad ebost a rhif ffôn symudol wrth law er mwyn gorffen y broses gofrestru.

Cam 2Gofynnir wedyn iddyn nhw roi gwybodaeth am enw, cyfeiriad a dyddiad geni – gan gynnwys manylion blaenorol os gofynnir amdanyn nhw. Wedyn gall BIS ofyn i gwsmer roi manylion ei basbort, ei drwydded yrru, ei gyfrif banc a contract ffôn symudol yn y Deyrnas Unedig. Caiff y manylion hyn eu dilysu gyda Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi (HMPO )a’r DVLA drwy’r gwasanaeth gwirio tystiolaeth, Equifax – asiantaeth gwirio credyd a'r gweithredwyr rhwydwaith symudol - EE, Vodafone, O2 a 3.

Cam 3: Fel cam olaf o ran rhoi sicrwydd ynglyn â hunaniaeth, gofynnir i’r cwsmer ateb cwestiynau na ddylai neb arall wybod yr atebion iddyn nhw, ar sail ei hanes credyd. Caiff ei atebion eu gwirio er mwyn helpu i wirio pwy yw’r cwsmer.

Pan fydd y gwiriad hunaniaeth wedi’i gwblhau, caiff y cwsmer ei ddychwelyd i’r gwasanaeth llywodraeth yr oedd yn ei ddefnyddio. Er mwyn eu defnyddio wedyn, caiff y cwsmer fynd i unrhyw un o wasanaethau ar-lein y llywodraeth sydd â logo GOV.UK a mewngofnodi â’i gredlythyrau newydd o broffil Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays.

Yn unol â Chanllaw Arferion Da 45 (Profi a Dilysu Hunaniaeth Unigolyn), mae BIS yn rhoi credlythyrau i gwsmeriaid sy’n bodloni gofynion Lefel Sicrwydd 2 o leiaf.

3.2 Dilysu’r cwsmer

Adeg cofrestru, bydd yn ofynnol i’r cwsmeriaid greu enw defnyddiwr unigryw, cyfrinair a gair cofiadwy o’u dewis. Mae gan y cyfrinair safonau uchel yn unol â Chanllaw Arferion Da 44 (Pwynt 17, tabl 7) ac mae’n cael ei anablu ar ôl sawl ymgais aflwyddiannus. Mae’n ofynnol hefyd i’r defnyddwyr wirio’u cyfrinair a’u rhif symudol ar ddechrau’r broses gofrestru drwy ddefnyddio Cod Untro Arbennig (OTP).

Mae’n ofynnol i gwsmer ei ddilysu ei hun pan fydd yn dymuno gweld ei broffil hunaniaeth er mwyn defnyddio un o wasanaethau’r llywodraeth, neu newid yr wybodaeth yn ei broffil. Bydd BIS yn gofyn i’r cwsmer roi’r enw defnyddiwr a’r cyfrinair sy’n perthyn i’w broffil hunaniaeth. Wedyn anfonir cod arbennig i’w ddefnyddio unwaith yn unig at rif ffôn symudol y cwsmer. Mae’r cod untro yn dod i ben bum munud ar ôl cael ei anfon allan. O roi’r cod cywir i’r gwasanaeth dilysu, mae’r cwsmer yn cael caniatâd i weld ei broffil hunaniaeth.

Os bydd cwsmer wedi anghofio’i gredlythyrau, yna – gan ddibynnu ar yr amgylchiadau – bydd BIS yn mynd â’r cwsmer drwy broses o adfer y credlythyrau, gan ddefnyddio’r wybodaeth sydd gennym ar ei broffil hunaniaeth.

3.3 Dilysrwydd credlythyrau a’u hailddilysu

Mae credlythyrau hunaniaeth yn ddilys ac ar gael ar yr amod eu bod wedi’u profi ac wedi’u gwirio’n llwyddiannus. Mae credlythyrau’n cael eu gwirio o dro i dro i sicrhau mai’r wybodaeth ddiweddaraf sy’n cael ei defnyddio i ail-ddilysu’r credlythyrau. Mae dilysu o dro i dro yn cyd-fynd â’r gofynion sydd wedi’u diffinio yng Nghanllaw Arferion Da 45. Mae hunaniaethau defnyddwyr lle na lwyddwyd i wirio’r credlythyrau yn cael eu marcio fel rhai sydd wedi methu.

Ni fydd credlythyrau defnyddwyr ar gael:

  • pan nad yw credlythyrau defnyddiwr a roddwyd yn ystod y broses gofrestru yn pasio gwiriadau dilysu.
  • pan fo credlythyrau defnyddiwr yn methu’r broses dilysu o dro i dro  
  • pan gaiff proffil hunaniaeth ei atal neu ei ddiddymu oherwydd defnydd amhriodol nes bod yr ymchwiliad angenrheidiol wedi’i orffen.
  • pan gaiff proffil hunaniaeth ei farcio fel un cwsg oherwydd diffyg gweithgarwch am fwy na 24 mis. Mae’r proffil cwsg yn cael ei ddileu wedyn ar ôl diffyg gweithgarwch pellach gan y defnyddiwr am y 12 mis nesaf. Pan fydd hyn yn digwydd bydd yn ofynnol i’r defnyddwyr ailgofrestru gyda Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays
  • pan fo’r defnyddiwr yn dewis dileu ei broffil hunaniaeth ac na cheir cais am ganslo’r cyfarwyddyd i’w ddileu o fewn 28 diwrnod

3.4 Cynnal proffil y cwsmer

Mae Barclays yn annog cwsmeriaid BIS i gadw eu credlythyrau’n gyfoes er mwyn osgoi twyll ynglyn â hunaniaeth.

Drwy ddefnyddio gwasanaeth ar-lein Cynnal Hunaniaeth, gall y cwsmeriaid ddiweddaru eu manylion personol, eu manylion cysylltu a gosodiadau eu proffil, gan gynnwys y gallu i weld eu proffil hunaniaeth unrhyw bryd.

3.5 Diogelwch ac atal twyll

3.5.1 Atal twyll

Mae sawl dull rheoli wedi’i gynnwys yn BIS i amddiffyn yr holl ddata sensitif rhag twyllwyr. Mae cyfuniad o ddulliau rheoli’n cael ei ddefnyddio i ganfod a lliniaru ymosodiadau twyll.

3.6 Rhwydwaith

Mae rhwydweithiau Barclays ar gael 24 awr y dydd, saith diwrnod yr wythnos, ac yn cynnwys sawl haen o ddiogelwch. Mae’r rhwydwaith yn cael ei fonitro’n ddi-baid i ddod o hyd i unrhyw fygythiadau posibl. Mae nifer o offer a dulliau rheoli effeithiol yn cael eu defnyddio i amddiffyn pob cyfathrebiad rhag bygythiadau mewnol ac allanol. Ceir adolygiadau o dro i dro i leddfu unrhyw risg sy’n codi oherwydd natur bygythiadau sydd bob amser yn newid.

3.7 Diogelu data

Mae technegau, dulliau rheoli a phrosesu cynhwysfawr ar gyfer rheoli data yn cael eu defnyddio i amddiffyn data sensitif.

3.8 Rheoli data

Mae credlythyrau’r cwsmeriaid yn cael eu cadw mewn amgylcheddau sy’n cael eu rheoli’n gadarn. Mae unrhyw ddata sy’n ymwneud yn benodol â phrofi a gwirio hunaniaeth yn cael ei storio mewn amgylchedd ar wahân i weddill data Barclays. Dim ond timau ac unigolion a gymeradwywyd sy’n cael gweld data BIS.

Mae data’r proffil hunaniaeth yn cael ei archifo am saith mlynedd ar ôl i’r proffil gael ei ddileu.

3.9 Datgelu

Nid yw credlythyrau cwsmeriaid yn cael eu datgelu i unrhyw unigolyn na sefydliad heblaw un o Wasanaethau Digidol y Llywodraeth heb gais dilys a awdurdodwyd gan lys barn.

3.10 Safonau

Mae credlythyrau cwsmeriaid a data’r datganiad, sef enw, cyfeiriad a dyddiad geni, yn cael eu cyfnewid â’r llywodraeth drwy ddefnyddio G-SAML. Gwneir gwaith Cynnal Proffil Cwsmer drwy gyfrwng https.

3.11 Ardystio

Mae Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays yn dod o dan ISO27001, rhif Tystysgrif/Trwydded: IS539200

3.12 Cymorth a chefnogaeth

Bydd Barclays yn rhoi lefelau gwahanol o gefnogaeth i ganiatáu i’w defnyddwyr gyflawni swyddogaethau sy’n ymwneud â gwasanaethau Sicrhau Hunaniaeth Barclays.

Bydd cwsmeriaid BIS yn cael cynnig swyddogaethau hunanwasanaeth i ymdrin â sefyllfaoedd fel anghofio cyfrinair, ffôn wedi’i golli/wedi’i ddwyn, newid cyfeiriad ebost, newid manylion personol.

Bydd adran Cwestiynau Cyffredin ac adran cymorth penodol yn arwain cwsmeriaid BIS drwy’r broses a bydd y rhain ar gael yn Gymraeg a Saesneg.

Bydd rhagor o gymorth ar gael drwy sgyrsiau gwe ar-lein a sianel ffôn, y trefnir bod eu manylion ar gael ar wefan Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays.

I gael cymorth mwy arbenigol, bydd tîm teleffoni a gweithrediadau busnes Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays yn cynnig cymorth penodol ynghylch sefyllfaoedd penodol fel Cwynion, Trwsio Hunaniaeth, Cais Preifatrwydd Data, Cau Cyfrifon, Digwyddiadau, Troseddau etc.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael drwy ddilyn y dolenni a ganlyn:

Telerau ac Amodau: https://www.barclays.co.uk/identity/termsandconditionswelsh

Polisi Preifatrwydd: https://www.barclays.co.uk/content/dam/documents/personal/important-information/Barclays-Data-Privacy-Notice-Personal-Welsh.pdf

Polisi cwcis: https://www.home.barclays/cookie-policy.html

Cysylltwch â ni: 0333 202 7479. Mae llinellau ar agor Dydd Llun i Ddydd Wener, 8yb i 6yh, Sadwrn 9yb i 4yh a Sul 9yb i 1yh

4. Argaeledd y gwasanaeth ac adfer ar ôl trychineb

Mae Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays ar gael 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn a dim ond drwy GOV.UK Verify y gallwch ei gyrchu. Mae’r gwasanaeth yn cael ei fonitro 24/7 i sicrhau ei fod ar gael, i sicrhau ei berfformiad, i ganfod cydrannau sy’n methu ac i amddiffyn rhag torri diogelwch.

Mae gan Barclays nifer o ganolfannau data a safleoedd Adfer Trychineb yn y Deyrnas Unedig er mwyn caniatáu gweithredu llyfn yn erbyn trychinebau.