Disgrifiad o’r Gwasanaeth Cyhoeddus

Mae Barclays wedi ei ardystio yn Ddarparwr Hunaniaeth y gellir ymddiried ynddo fel rhan o fenter GOV.UK Verify y llywodraeth – ffordd newydd i ddinasyddion y DU brofi pwy ydynt ar-lein, fel y gallant ddefnyddio gwasanaethau’r llywodraeth yn ddiogel.

1. Cyflwyniad a Throsolwg

Mae Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays (GHB) (Barclays Identity Service – BIS) ar gael gydag adrannau’r llywodraeth fel rhan o GOV.UK Verify.

Mae Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays yn galluogi:

  • Holl ddinasyddion y DU sydd dros 18 mlwydd oed i greu eu hunaniaeth ddigidol ar-lein mewn camau syml
  • Defnyddwyr i fynnu eu hunaniaethau i’w defnyddio gyda gwasanaethau’r llywodraeth
  • Model dilysu cryf gyda dilysiadau rheolaidd i ddiogelu hunaniaethau unigol rhag twyll drwy ddefnyddio'r wybodaeth ddiweddaraf.

Mae GHB wedi cael ei ddylunio a’i adeiladu i gwrdd â safonau’r Llywodraeth a nodir mewn Canllawiau Arfer Da 44 (dilysu) a 45 (Profi Hunaniaeth Unigolyn) yn ogystal â dogfennau perthnasol eraill y diwydiant. Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach yma:

https://gds.blog.gov.uk/2012/05/14/good-practice-guides-enabling-trusted-transactions/

Gellir dod o hyd i wybodaeth bellach am GOV.UK Verify yma: https://www.gov.uk/government/publications/introducing-govuk-verify

Mae gwybodaeth am Wasanaeth Hunaniaeth Barclays ar gael yma:

https://www.barclays.co.uk/identity
 

2. Elfennau’r Gwasanaeth

2.1. Prif elfennau’r gwasanaeth

GOV.UK Verify

GOV.UK Verify yw’r ffordd newydd o fewngofnodi i wasanaethau ar-lein y llywodraeth. GOV.UK yw cartref digidol holl wasanaethau’r llywodraeth, sy’n cefnogi nifer o wasanaethau ar-lein e.e. hunanasesiad ar-lein, treth car cwmnïau, hawlio ad-daliad treth ayb. Mae angen i ddefnyddwyr gofrestru ar gyfer hunaniaethau digidol drwy wefan GOV.UK. Ar ôl cofrestru, bydd cwsmeriaid yn gallu mynnu eu hunaniaeth ar wefan GOV.UK gan ddefnyddio manylion mewngofnodi GHB.

Cofrestru Cwsmeriaid

Taith ar-lein yw cofrestru gyda GHB, sy’n galluogi cwsmeriaid i greu hunaniaeth wedi’i chadarnhau mewn ychydig o gamau hawdd. Bydd angen i gwsmeriaid dderbyn telerau ac amodau a pholisi preifatrwydd GHB er mwyn dechrau’r broses gofrestru. Mae derbyn y telerau hyn yn cael ei nodi yn ein cronfa ddata.

Dilysu Cwsmeriaid

Mae angen i gwsmeriaid ddilysu eu hunain pan fyddant eisiau cael mynediad at eu proffil hunaniaeth er mwyn defnyddio gwasanaeth y Llywodraeth neu newid manylion eu proffil. Er mwyn dilysu eu hunain, bydd angen i'r cwsmer ddarparu enw defnyddiwr, cyfrinair, a chod unwaith-yn-unig a anfonir at y rhif symudol a gofrestrir yn erbyn eu proffil hunaniaeth.

Profi a Chadarnhau Hunaniaeth

Hwn yw’r cymhwysiad craidd a ddefnyddir i brofi a chadarnhau’r hunaniaeth a honnir gan unigolyn.

Storfa Ddata Hunaniaeth

Hon yw’r storfa ddata ganolog ar gyfer yr holl fanylion hunaniaeth a gofrestrir.

Cynnal Proffiliau Cwsmeriaid

Mae’r gwasanaeth hwn yn galluogi cwsmeriaid i gadw eu manylion yn ddiweddar i sicrhau bod y rhai cywir ar gael, ac i’w diogelu rhag twyll posib.

Desg Gymorth Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays

Mae GHB wedi ei ddylunio fel gwasanaeth digidol ble darperir cwsmeriaid gyda chymorth o un pen eu taith i’r llall drwy Gwestiynau Cyffredin ar-lein a gwe-sgwrs. Os bydd gan gwsmeriaid ymholiadau neu faterion sydd heb eu datrys drwy'r Cwestiynau Cyffredin neu we-sgwrs gallant gysylltu â desg gymorth ffôn GHB.

3. Manylion a Diogelwch Defnyddwyr

3.1. Cofrestru a Phrofi Hunaniaeth

Gofynnir i unigolyn sy’n dymuno cael mynediad at wasanaeth y llywodraeth, megis cwblhau ffurflenni treth neu wirio eu trwydded yrru, gadarnhau eu hunaniaeth o banel o gwmnïau ardystiedig. Pan ddewisant Barclays fel eu Darparwr Hunaniaeth fe’u trosglwyddir i Wasanaeth Hunaniaeth Barclays.

Gwasanaeth gwbl ar-lein ydyw, ac mae’r gwiriadau yn awtomataidd. Mae’n cymryd tua 10 munud i gwblhau’r broses gofrestru.

Cam 1: Bydd cwsmeriaid GHB yn gosod eu proffil hunaniaeth ddigidol drwy greu enw defnyddiwr a chyfrinair. Bydd arnynt angen cyfeiriad e-bost a rhif ffôn symudol wrth law i gwblhau’r broses gofrestru.

Cam 2: Gofynnir wedyn i gwsmeriaid ddarparu enw, cyfeiriad a dyddiad geni (gan gynnwys manylion blaenorol os bydd eu hangen). Bydd GHB wedyn yn gofyn i gwsmeriaid ddarparu manylion eu pasbort, trwydded yrru a chyfrif banc yn y DU. Cadarnheir y manylion hyn gyda Swyddfa Basbort ei Mawrhydi a'r DVLA drwy’r gwasanaeth gwirio tystiolaeth, ac Equifax, sy’n asiantaeth gwirio credyd.

Cam 3: Fel cam olaf i sicrhau hunaniaeth, gofynnir cwestiynau i’r cwsmeriaid y dylent hwythau’n unig allu eu hateb wedi’u seilio ar eu hanes credyd. Bydd eu hatebion yn cael eu gwirio i helpu cadarnhau eu hunaniaeth.

Unwaith y cwblheir y gwiriad hunaniaeth, fe’u dychwelir i'r gwasanaeth llywodraeth roeddent yn ei ddefnyddio. Ar gyfer defnydd yn y dyfodol, gallant fynd at unrhyw wasanaeth ar-lein y llywodraeth sydd â’r logo GOV.UK Verify a mewngofnodi gyda manylion eu proffil Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays newydd.

Yn unol â Chanllaw Arfer Da 45 (Profi a Chadarnhau Hunaniaeth Unigolyn), mae GHB yn rhyddhau manylion i gwsmeriaid sydd o leiaf yn cwrdd â gofynion Lefel Sicrwydd 2.

3.2 Dilysu Cwsmeriaid

Wrth gofrestru, bydd angen i gwsmeriaid osod enw defnyddiwr unigryw, cyfrinair a gair cofiadwy o’u dewis. Mae gan y cyfrinair safonau entropi uchel yn unol â Chanllaw Arfer Da 44 (Pwynt 17, tabl 7) ac mae'n cael ei analluogi er mwyn gorfodi diogelwch uwch os bydd ymgeisiau niferus yn methu. Mae angen hefyd i ddefnyddwyr gadarnhau eu cyfeiriad e-bost a'u rhif ffôn symudol ar ddechrau’r broses gan ddefnyddio Cod Unwaith-yn-Unig.

Gofynnir i gwsmeriaid ddilysu eu hunain pan fyddant eisiau cael mynediad at eu proffil hunaniaeth er mwyn defnyddio gwasanaeth y Llywodraeth neu newid manylion eu proffil. Bydd GHB yn gofyn i gwsmeriaid ddarparu'r enw defnyddiwr a’r cyfrinair sy’n gysylltiedig â’u proffil hunaniaeth, yn dilyn hyn anfonir cod unwaith-yn-unig i rif symudol cofrestredig y cwsmer. Mae gan y cod unwaith-yn-unig amser terfyn o 5 munud ar ôl cael ei anfon. Wrth ddarparu’r cod cywir i’r gwasanaeth dilysu, caniateir i gwsmeriaid gael mynediad at eu proffil hunaniaeth.

Os bydd cwsmer yn anghofio’i fanylion; wedyn, yn dibynnu ar yr amgylchiadau, bydd GHB yn mynd â’r cwsmer drwy broses adfer manylion gan ddefnyddio'r wybodaeth sydd gennym ar y proffil hunaniaeth.

3.3 Dilysu ac Ailddilysu

Manylion Mae manylion hunaniaeth yn ddilys ac ar gael os cânt eu profi a’u cadarnhau’n llwyddiannus. Cadarnheir manylion yn rheolaidd er mwyn sicrhau y defnyddir y wybodaeth ddiweddaraf i ailddilysu’r manylion. Mae dilysu’n rheolaidd yn digwydd yn unol â’r gofynion a ddiffinnir yn CAD45. Nodir hunaniaethau defnyddwyr na ellid cadarnhau eu manylion yn llwyddiannus fel rhai sydd wedi methu. Ni fydd manylion defnyddwyr ar gael os:

  • Na fydd y manylion a ddarparwyd tra'n cofrestru yn pasio gwiriadau dilysu.
  • Bydd manylyn yn methu’r dilysiadau rheolaidd • Bydd proffil hunaniaeth yn cael ei atal neu ei ddirymu oherwydd defnydd anaddas nes y cwblheir ymchwiliad angenrheidiol 
  • Bydd proffil hunaniaeth yn cael ei nodi fel un segur oherwydd anweithgarwch am fwy na 24 mis. Bydd proffil segur yn cael ei ddileu yn dilyn anweithgarwch pellach gan ddefnyddiwr am y 12 mis nesaf. Yn yr achos hwn bydd angen i ddefnyddwyr ailgofrestru gyda Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays.
  • Dewisodd y defnyddiwr ddileu ei broffil hunaniaeth ac ni dderbynnir cais i ganslo’r cyfarwyddyd i’w ddileu o fewn 28 diwrnod.

3.4 Cynnal Proffiliau Cwsmeriaid

Mae Barclays yn annog cwsmeriaid GHB i gadw eu manylion yn ddiweddar er mwyn osgoi twyll hunaniaeth.

Drwy ddefnyddio’r gwasanaeth Cynnal Proffil ar-lein gall cwsmeriaid ddiweddaru eu manylion personol, manylion cyswllt a’u gosodiadau proffil, gan gynnwys y gallu i ddileu eu proffil hunaniaeth unrhyw bryd

3.5 Diogelwch ac Atal Twyll

3.5.1 Atal Twyll

Cynhwysir nifer o reolaethau o fewn GHB i ddiogelu'r holl ddata sensitif rhag twyllwyr. Defnyddir cyfuniad o reolaethau a phrosesau i ddatgelu a rhwystro ymdrechion i dwyllo.

3.6 Rhwydwaith

Mae rhwydweithiau Barclays ar gael 24/7 ac wedi eu harfogi gyda haenau lluosog o ddiogelwch. Mae’r rhwydwaith yn cael ei fonitro’n gyson i adnabod unrhyw fygythiadau posib. Defnyddir nifer o arfau a rheolaethau effeithiol i ddiogelu'r holl gyfathrebu rhag bygythiadau mewnol ac allanol. Cynhelir adolygiadau rheolaidd i rwystro unrhyw risg rhag codi oherwydd newidiadau cyson yn natur y bygythiadau.

3.7 Diogelu Data

Defnyddir technegau, rheolaethau a phrosesau diogelu data cynhwysfawr er mwyn diogelu data sensitif.

3.8 Rheoli Data

Cedwir manylion cwsmeriaid mewn amgylcheddau a reolir yn ddiogel. Cedwir unrhyw ddata sy'n benodol i brofi a chadarnhau hunaniaeth mewn amgylchedd gwahanol i weddill data Barclays. Caniateir mynediad at ddata GHB i dimau ac unigolion cymeradwy yn unig. Archifir data proffil hunaniaeth am 7 mlynedd unwaith y’i dilëir.

3.9 Datgelu

Ni ddatgelir manylion cwsmeriaid i unrhyw unigolyn na chorff ac eithrio Gwasanaethau Digidol y Llywodraeth heb gais cyfreithlon a awdurdodir gan lys barn.

3.10 Safonau

Mae manylion a data mynnu cwsmeriaid, gan gynnwys enw, dyddiad geni a chyfeiriad, yn cael eu cyfnewid â’r llywodraeth drwy ddefnyddio G-SAML. Mae Cynnal Proffiliau Cwsmeriaid yn digwydd dros https.

3.11 Ardystiadau

Ardystir Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays gan ISO27001, Tystysgrif/Trwydded rhif: IS539200

3.12 Cymorth & Chefnogaeth

Bydd Barclays yn darparu gwahanol lefelau o gefnogaeth i ganiatáu i’w ddefnyddwyr gyflawni swyddogaethau sy'n gysylltiedig â gwasanaeth Sicrwydd Hunaniaeth Barclays.

Cynigir swyddogaethau hunanwasanaeth er mwyn i gwsmeriaid GHB allu trin sefyllfaoedd fel anghofio cyfrinair, ffôn sydd wedi’i golli/ddwyn, newid e-bost, newid manylion personol.

Bydd adran benodedig ar gyfer Cwestiynau Cyffredin a chymorth yn arwain cwsmeriaid GHB drwy’r broses a bydd ar gael yn Saesneg a'r Gymraeg.

Bydd cefnogaeth bellach ar gael drwy we-sgwrs ar-lein a sianel ffôn, bydd manylion y rhain ar gael ar wefan Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays.

I gael cefnogaeth fwy arbenigol, bydd tîm ffôn Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays a gweithrediadau Business yn darparu cefnogaeth benodedig ar gyfer sefyllfaoedd penodol fel Cwynion, Atgyweirio Hunaniaeth, Cais Preifatrwydd Data, Cau Cyfrif, Digwyddiadau, toriadau ayb.

Mae rhagor o wybodaeth ar gael ar y dolenni canlynol:

Telerau & Amodau: https://www.barclays.co.uk/identity/termsandconditionswelsh

Polisi preifatrwydd: https://www.barclays.co.uk/identity/privacypolicywelsh

Polisi cwcis: https://www.home.barclays/cookie-policy.html

Cysylltwch â ni: 0333 202 7479. Mae llinellau ar agor Dydd Llun i Ddydd Wener, 8yb i 10yh, Dyddiau Sadwrn a Sul 8yb i 5yh

4. Argaeledd y Gwasanaeth ac Adfer ar ôl Trychineb

Mae Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays ar gael 24/7, 365 diwrnod y flwyddyn ac yn gyraeddadwy drwy GOV.UK Verify yn unig. Mae’r gwasanaeth yn cael ei fonitro 24/7 i sicrhau argaeledd a pherfformiad, datgelu methiant elfennau a diogelu rhag toriadau diogelwch.

Mae Barclays yn gweithredu nifer o ganolfannau data a safleoedd Adfer ar ôl Trychineb a leolir yn y DU i sicrhau gweithredu’n esmwyth yn erbyn trychinebau.