-

Telerau ac amodau

Hysbysiad pwysig: darllenwch y telerau ac amodau hyn yn ofalus os gwelwch yn dda cyn i chi ddechrau defnyddio’n gwefan a Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays.

CYFLWYNIAD

Mae’r telerau ac amodau defnydd hyn (ynghyd â’r dogfennau penodol maent yn cyfeirio atynt) yn esbonio’r telerau i chi gael defnyddio’n gwefan barclays.co.uk/identity a Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays. Er mwyn defnyddio Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays mae’n rhaid i chi gytuno i’r telerau ac amodau defnydd hyn.

Os nad ydych yn cytuno i’r telerau ac amodau defnydd hyn nac i’n Polisi Preifatrwydd, NI ddylech ddefnyddio Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays na phori’r wefan hon. Os oes angen i chi gysylltu â ni mewn perthynas â Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays gellir ein cyrraedd ar 0333 202 7479. Sylwer y byddwn efallai'n monitro neu’n recordio galwadau ffôn er mwyn cynnal gwasanaeth o ansawdd. Am wybodaeth ar brisiau galwadau dilynwch y ddolen hon os gwelwch yn dda: Prisiau Galwadau.

GWYBODAETH AMDANOM NI

Awdurdodir Banc Barclays UK CCC gan yr Awdurdod Rheoleiddio Darbodus ac fe’i rheoleiddir gan yr Awdurdod Ymddygiad Ariannol a’r Awdurdod Rheoleiddio Darbodus (Cofrestr Gwasanaethau Ariannol rhif: 759676). Cofrestrwyd yn Lloegr. Rhif cofrestredig 9740322. Swyddfa gofrestredig: 1 Churchill Place, Llundain E14 5HP.

GWASANAETH HUNANIAETH BARCLAYS

Beth yw Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays a pham mae’n ddefnyddiol?

 • Darperir Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays gennym fel rhan o fenter GOV.UK Verify y llywodraeth
 • Bydd GOV.UK Verify yn rhoi ffordd ddiogel a chyfleus i bobl fewngofnodi i ystod eang o wasanaethau’r llywodraeth ar GOV.UK
 • Rydym wedi cael ein dewis gan y llywodraeth i ddod yn gwmni ardystiedig, yn cadarnhau hunaniaethau unigolion fel y gallant wneud defnydd o ystod gynyddol o wasanaethau digidol y llywodraeth yn ddiogel ac yn sicr drwy GOV.UK Verify
 • Gellir dod o hyd i fanylion llawn am y fenter ar: https://gov.uk/verify

Pwy all gofrestru ar gyfer Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays a faint mae’n ei gostio?

 • Gall unrhyw un dros 18 oed gofrestru
 • Nid oes rhaid bancio gyda ni na bod ein cwsmer bancio i ddefnyddio Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays
 • Mae Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays yn rhad ac am ddim. Rydych ond yn gyfrifol am dalu’ch costau’ch hun am gysylltu â’r wefan, megis ffioedd y we neu ffioedd data

Sut caiff fy hunaniaeth ei chadarnhau?

 • Mae hyn yn golygu gofyn i chi gwblhau ffurflen ar-lein a darparu gwybodaeth benodol fel y gallwn gadarnhau'ch hunaniaeth
 • Gallem ofyn ichi ddarparu gwybodaeth oddi ar ddogfennau swyddogol ac ateb cwestiynau amdanoch
  • Gallem ofyn ichi am wybodaeth oddi ar eich pasbort, eich trwydded yrru a/neu'ch Cyfrif banc neu’ch cerdyn credyd neu contract ffôn symudol yn y Deyrnas Unedig
  • Gwiriwn  gwirio  wybodaeth hon gyda’r data o Swyddfa Basbort Ei Mawrhydi, y DVLA, asiantaethau gwirio credyd (ni fydd hyn yn effeithio ar eich statws credyd) a gweithredwyr rhwydwaith symudol
 • Bydd ein gwefan yn eich tywys drwy’r broses gofrestru ac os cadarnheir eich hunaniaeth yn llwyddiannus byddwch yn gallu creu enw defnyddiwr a chyfrinair i gael mynediad at yr ystod eang o wasanaethau sy'n defnyddio GOV.UK Verify

AMODAU DEFNYDDIO'R WEFAN A GWASANAETH HUNANIAETH BARCLAYS

Rydych yn cytuno i gwrdd â’r amodau canlynol wrth ddefnyddio’n gwefan:

 • Rhaid i chi ond defnyddio’n gwefan i gael gwybod am Wasanaeth Hunaniaeth Barclays a chofrestru i gael eich hunaniaeth wedi’i chadarnhau
 • Rhaid i chi beidio â defnyddio’n gwefan na Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays at unrhyw ddiben anghyfreithlon
 • Cewch ddefnyddio’n gwefan i gael mynediad at wasanaethau ar GOV.UK sy’n cefnogi’ch busnes (er enghraifft, os ydych yn unig fasnachwr) ond ni chewch ailwerthu, ailddefnyddio na gwneud incwm o Wasanaeth Hunaniaeth Barclays ei hun
 • Rhaid i chi beidio â lanlwytho na storio unrhyw gynnwys na delweddau anaddas nac anghyfreithlon nac unrhyw beth sy’n torri hawliau pobl eraill
 • Rhaid i chi beidio â defnyddio’n gwefan na Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays mewn unrhyw ffordd a all ei niweidio neu ei rhwystro rhag gweithio neu a all effeithio ar ein systemau neu ddefnyddwyr eraill – er enghraifft, drwy hacio'r wefan neu fewnosod cod maleisus
 • Rhaid i chi beidio â chasglu na cheisio cael mynediad at wybodaeth ar ein systemau nas bwriedir ar eich cyfer. Gallwn ni (neu Wasanaeth Digidol y Llywodraeth) roi gwybod i unrhyw asiantaeth briodol neu gorff perthnasol arall am unrhyw weithgareddau amheus a ddaw o’ch rhyngweithio â ni fel rhan o Wasanaeth Hunaniaeth Barclays. Cawn derfynu neu atal eich mynediad at neu’ch defnydd o’n gwefan os credwn nad ydych wedi gweithredu yn unol â’r telerau ac amodau hyn

CADWCH EICH CYFRIF A’CH CYFRINAIR YN DDIOGEL

Chi sy’n gyfrifol am gadw’n ddiogel yr enw defnyddiwr a’r cyfrinair rydych yn eu creu pan gadarnheir eich hunaniaeth yn llwyddiannus. Chi sy’n gyfrifol am ddewis cyfrinair unigryw a sicr. Rhaid i chi drin yr enw defnyddiwr a’r cyfrinair yn gyfrinachol a pheidio â’u datgelu i unrhyw drydydd parti gan mai chi fydd yn gyfrifol am unrhyw ddefnydd heb ei awdurdodi. Rhaid i chi gofio'ch cyfrinair, a gwneud y cyfan y gallwch ei wneud o fewn rheswm i'w gadw'n gyfrinachol. Ni ddylech ddefnyddio e-bost wedi ei rannu na rhif symudol gyda’r gwasanaeth gan y gall eraill ddefnyddio’r rhain i gael mynediad at eich manylion. Os ydych yn gwybod neu’n amau bod eich cyfrif wedi ei beryglu dylech roi gwybod i ni cyn gynted â phosib gan ddefnyddio’r rhif ffôn yn adran y Cyflwyniad uchod.

SUT Y DEFNYDDIWN EICH GWYBODAETH BERSONOL A’R CWCIS A DDEFNYDDIWN AR EIN GWEFAN

DARPARU GWASANAETHAU HUNANIAETH BARCLAYS AC ARGAELEDD EIN GWEFAN

Darparwn Wasanaeth Hunaniaeth Barclays yn unol ag arfer da’r diwydiant, â sgil a gofal rhesymol ac o fewn amser rhesymol. Nid ydym yn addo y bydd ein gwefan, nac unrhyw ran o’i chynnwys, ar gael bob amser neu’n ddi-dor. Caniateir mynediad i’n gwefan ar sail dros dro. Cadwn yr hawl i atal, tynnu’n ôl, terfynu neu newid pob neu unrhyw ran o'n gwefan unrhyw bryd. NEWIDIADAU I’R TELERAU AC AMODAU HYN Efallai y newidiwn y telerau ac amodau hyn o bryd i’w gilydd. Bydd eich mynediad i neu’ch defnydd o’n gwefan a Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays yn destun i unrhyw newidiadau o’r fath felly dylech adolygu’r telerau ac amodau hyn yn rheolaidd. Efallai y newidiwn Wasanaethau Hunaniaeth Barclays (a) i adlewyrchu newidiadau mewn cyfreithiau a rheoliadau perthnasol neu (b) er mwyn gweithredu addasiadau a gwelliannau, er enghraifft i fynd i’r afael â bygythiad diogelwch. FEIRYSAU Ni allwn warantu y bydd y wefan yn rhydd rhag bygiau na feirysau. Dylech ddefnyddio’ch meddalwedd eich hun i ddiogelu rhag feirysau.

GWEFANNAU TRYDYDD PARTÏON A DOLENNI

Ble darparwn hyperddolenni i wefannau trydydd partïon nas perchnogir ac nas gweithredir gennym, megis GOV.UK, nid yw mewnosod y dolenni hyn yn gymeradwyaeth gennym o unrhyw nwyddau neu wasanaethau ar y gwefannau hyn. Dylai gwefannau’r trydydd partïon hyn feddu ar eu telerau defnydd eu hun a dylech adolygu’r rhain. Mae unrhyw ddefnydd o'r dolenni hyn yn gwbl ar eich menter eich hun ac ni dderbyniwn na chyfrifoldeb nac atebolrwydd am gynnwys, defnydd nac argaeledd gwefannau trydydd partïon o’r fath. Ni chaniateir i chi gysylltu unrhyw wefan arall â’n gwefan ni heb gael ein caniatâd ysgrifenedig ymlaen llaw.

HAWLIAU EIDDO DEALLUSOL

Ni yw perchennog neu drwyddedai’r holl hawliau eiddo deallusol ar ein gwefan, a’r deunydd a gyhoeddir arni. Diogelir y gweithiau hyn gan gyfreithiau hawlfraint a chytuniadau o gwmpas y byd. Cedwir pob hawl o’r fath. Cewch weld, lawrlwytho ac argraffu tudalennau o’r wefan i gael gwybod am Wasanaeth Hunaniaeth Barclays a chofrestru i gael eich hunaniaeth wedi’i chadarnhau, fodd bynnag ni chewch fel arall lawrlwytho, defnyddio, trosglwyddo nac addasu’r wefan (yn llwyr neu’n rhannol) heb ein caniatâd penodol ymlaen llaw. Nid oes dim byd yn y telerau ac amodau hyn sy’n rhoi hawl neu ganiatâd i chi ddefnyddio unrhyw nod masnach, hawl dylunio na hawlfraint a berchnogir neu a reolir gennym ninnau nac unrhyw drydydd parti arall ac eithrio ble darperir hyn yn benodol yn y telerau ac amodau hyn.

EIN HATEBOLRWYDD AM GOLLED A NIWED Y GALLWCH EI DDIODDEF A ACHOSIR GENNYM

Byddwn yn atebol i chi, heb derfyn ar ein hatebolrwydd, am farwolaeth neu anaf personol a achosir gan ein hesgeuluster ac am unrhyw atebolrwydd arall na ellir ei derfynu na’i ddiystyru’n gyfreithlon. Byddwn hefyd yn atebol i chi, heb derfyn ar ein hatebolrwydd, os dioddefwch golled neu niwed o ganlyniad i: (a) ni, neu’n his-gontractwyr, yn torri Cyfraith sy’n berthnasol i ni; (b) colled, mynediad heb ei awdurdodi, neu lygredd i’ch Data Personol a ddelir gennym neu gan ein His-gontractwyr (gan gynnwys unrhyw fanylion a roddwyd i chi); a/neu (c) ddiffyg neu dwyll bwriadol gennym neu gan ein His-gontractwyr.

Rydych yn cydnabod bod y gwasanaeth hwn yn rhad ac am ddim ac o ganlyniad cyfyngir ein hatebolrwydd cyfan i chi am unrhyw hawliau o dan neu mewn perthynas â’r Cytundeb hwn (ar wahân i’r sefyllfaoedd penodol a nodir uchod yn yr adran hon) i gyfanswm o £50 (hanner cant) o bunnau. Ni fyddwn yn atebol am unrhyw golled neu niwed a achosir oherwydd i chi dorri'ch goblygiadau o dan y Cytundeb hwn (er enghraifft, os na ddilynwch y cyfarwyddiadau a roddwn i chi gadw'ch manylion yn ddiogel).

Rydym ond yn atebol am golled neu niwed yr oedd hi naill ai’n amlwg y gallai ddigwydd neu yr oeddem ni yn ogystal â chi’n gwybod efallai y gallai ddigwydd (er enghraifft, pe baech yn colli arian o’ch cyfrif banc oherwydd bod gwall gennym ni wedi peryglu'ch manylion). Nid ydym yn atebol am unrhyw golledion sy’n berthnasol i fusnes nac unrhyw fenter arall sy’n creu incwm. Ni fyddwn yn atebol i chi am unrhyw golli elw, colli busnes, toriad i fusnes na cholli cyfle busnes.

Nid ydym yn gyfrifol am oedi sydd y tu allan i’n rheolaeth. Fodd bynnag, os effeithir ar berfformiad Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays neu’n gwefan gan ddigwyddiad y tu allan i’n rheolaeth, wedyn cymerwn gamau i leihau effaith yr oedi a chadw defnyddwyr yn ymwybodol o’r sefyllfa. Ni fwriedir i ddim byd yn y telerau ac amodau hyn gyfyngu ar eich hawliau cyfreithiol fel defnyddiwr.

Os oes arnoch angen gwybodaeth bellach am eich hawliau cyfreithiol gallwch gysylltu â’ch Adran Safonau Masnach neu'ch Canolfan Cyngor ar Bopeth leol. Dod â’r Cytundeb i Ben Efallai y penderfynwn ddod â Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays a darpariaeth gwasanaethau i ddefnyddwyr i ben ond os bydd hyn yn digwydd ceir darparwyr eraill a gymeradwyir gan y Llywodraeth i gadarnhau hunaniaeth a gellir dod o hyd i’w manylion ar GOV.UK. Efallai hefyd y terfynwn ein cytundeb gyda chi a/neu atal darpariaeth Gwasanaethau Hunaniaeth Barclays neu’ch defnydd o’ch hunaniaeth gadarn ar unwaith unrhyw bryd os credwn yn rhesymol i chi wneud unrhyw un o'r canlynol y mae'n rhaid i chi beidio â’u gwneud:

 • Torri telerau’r Cytundeb hwn a/neu gyflawni neu geisio cyflawni twyll yn ein herbyn neu yn erbyn rhywun arall
 • Ein rhoi mewn sefyllfa ble gallem dorri cyfraith, rheoliad, cod neu unrhyw ddyletswydd arall sy’n berthnasol i ni
 • Rhoi gwybodaeth ffug i ni unrhyw bryd
 • Defnyddio (neu adael i rywun arall ddefnyddio) y gwasanaeth yn anghyfreithlon neu ar gyfer gweithgarwch troseddol
 • Gadael i rywun arall ddefnyddio’r gwasanaeth mewn ffordd anaddas
 • Ymddwyn mewn ffordd fygythiol neu ddifrïol tuag at ein staff neu’n partneriaid. Nid ydych dan orfodaeth i barhau â’ch cais cofrestru os penderfynwch ar unrhyw bryd i beidio â mynd ymlaen neu ddefnyddio'ch hunaniaeth gadarn unwaith y’i ceir

BETH SY’N DIGWYDD OS CAWN ANGHYDFOD AM Y TELERAU AC AMODAU HYN?

Bydd unrhyw anghydfodau sy’n codi o’r telerau ac amodau hyn yn cael eu rheoli a’u dehongli yn unol â chyfreithiau Cymru a Lloegr (neu gyfreithiau’r Alban neu Ogledd Iwerddon os ydych yn byw yno). Os dewiswch ddwyn achosion mewn perthynas â’r telerau ac amodau hyn mae’n rhaid i chi wneud felly yn llysoedd Cymru a Lloegr oni bai eich bod yn byw yn yr Alban neu Ogledd Iwerddon, ac os felly cewch ddewis dwyn achosion yno. Llunnir y wefan hon i’w defnyddio yn y DU ac nid yw wedi ei chyfeirio at, nac wedi ei bwriadu i’w dosbarthu na’i defnyddio gan, unrhyw berson mewn unrhyw awdurdodaeth arall.

BETH DYLWN EI WNEUD OS BYDD CWYN GENNYF?

Hoffem glywed gennych os teimlwch yn anhapus â’r gwasanaeth rydych wedi'i dderbyn gennym. Mae rhoi gwybod i ni am eich pryderon yn rhoi cyfle i ni unioni pethau i chi a gwella'n gwasanaeth i'n holl gwsmeriaid. Cewch gwyno'n bersonol yn eich cangen, mewn ysgrifen, drwy'r e-bost neu dros y ffôn. Mae taflen yn manylu ar sut y deliwn â chwynion ar gael ar gais mewn unrhyw un o’n canghennau, o Linell Wybodaeth Barclays ar 0800 400 100 neu ar Barclays.co.uk Fel arall cewch ysgrifennu at Barclays, Caerlyr LE87 2BB.