-

Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays

Mae Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays (GHB)

Crëwch broffil hunaniaeth ddigidol am ddim sy’n gadael i chi ddefnyddio gwasanaethau’r llywodraeth ar-lein.

Rydym wedi cael ein hardystio i gadarnhau’ch hunaniaeth fel y cewch ddefnyddio gwasanaethau ar-lein y llywodraeth ble bynnag y gwelwch y logo GOV.UK Verify. Unwaith eich bod wedi’ch cadarnhau, bydd gennych broffil hunaniaeth gyda ni sy’n gadael i chi fewngofnodi’n gyflym os hoffech gofnodi’ch ffurflenni treth, hawlio ad-daliad treth, gweld eich cofnod gyrru a llawer mwy.

Eisoes wedi’ch gosod gyda Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays?

Os oes eisoes gennych broffil Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays, rydych yn barod i ddefnyddio gwasanaethau’r llywodraeth ble bynnag y gwelwch y logo GOV.UK Verify. Os oes angen i chi wneud newidiadau i’r wybodaeth rydych wedi’i rhoi i ni, dewiswch ‘Diweddaru fy mhroffil Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays’.

 

Pwy all ddefnyddio Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays?

Does dim rhaid bancio gyda ni er mwyn gosod proffil Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays – mae ar gael i holl drigolion y DU sy’n 18 neu’n hŷn ac sydd â phasbort y DU a thrwydded yrru cerdyn-llun y DU neu drwydded yrru dros dro a roddwyd ym Mhrydain Fawr. Os ydych yn bancio gyda ni, yr un yw’r broses. Er mwyn diogelu’ch preifatrwydd a chadw’ch gwybodaeth yn ddiogel, nid ydym yn cysylltu’ch proffil Gwasanaeth Hunaniaeth Barclays â’ch cofnod cwsmer Barclays. Mae hyn yn golygu y bydd angen i chi ddiweddaru’r ddau gydag unrhyw newidiadau i’ch enw, cyfeiriad neu fanylion cyswllt yn y dyfodol.

Ar ben eich ffordd mewn 3 cham hawdd

Pan fyddwch eisiau defnyddio gwasanaeth gyda GOV.UK Verify, gofynnir i chi ddewis oddi ar restr o gwmnïau ardystiedig i gadarnhau’ch hunaniaeth. Pan ddewiswch Barclays, gwnawn hyn mewn 3 cham hawdd. Wedyn bydd gennych broffil hunaniaeth ddigidol a gofrestrir gyda ni – felly, y tro nesaf yr hoffech ddefnyddio unrhyw wasanaeth gyda GOV.UK Verify, gallwch fewngofnodi'n gyflym iawn pryd bynnag y dewiswch Barclays.

Creu proffil

Gosodwch eich proffil drwy greu enw defnyddiwr a chyfrinair. Bydd arnoch angen cyfeiriad e-bost a rhif ffôn symudol yn y DU i wneud hyn.

Profi hunaniaeth

Ar gyfer y cam hwn, bydd arnoch angen pasbort dilys y DU, trwydded yrru cerdyn-llun y DU neu drwydded yrru dros dro a roddwyd ym Mhrydain Fawr a manylion eich cyfrif banc – gall hyn fod o unrhyw fanc yn y D

Cadarnhau hunaniaeth

Gofynnwn nifer o gwestiynau i chi er mwyn gwirio’ch hunaniaeth. Ar gyfer y rhan hon, bydd arnoch angen eich cyfriflenni banc wrth law. Wedyn byddwn yn cadarnhau’ch atebion gydag asiantaeth gwirio credyd – ni fydd hyn yn effeithio ar eich sgôr gredyd mewn unrhyw ffordd.

Beth gallwch ei wneud unwaith eich bod wedi’ch gosod

Beth gallwch ei wneud unwaith eich bod wedi’ch gosod

Cofnodi’ch ffurflenni treth

Cofnodi’ch ffurflen dreth Hunanasesiad gyda Chyllid a Thollau ei Mawrhydi

Hawlio ad-daliad treth

Hawlio ar-lein gyda Chyllid a Thollau ei Mawrhydi

Diweddaru treth eich car cwmni

Gwirio neu ddiweddaru treth eich car cwmni gyda Chyllid a Thollau ei Mawrhydi

Hawlio taliadau gwledig

Hawlio’ch taliadau gwledig gydag Adran yr Amgylchedd, Bwyd a Materion Gwledig

Hawlio tâl dileu swydd

Hawlio ar gyfer tâl dileu swydd ac arian dyledus gyda'r Adran Busnes, Arloesi a Sgiliau

Gweld eich cofnod gyrru

Gweld neu rannu gwybodaeth eich trwydded yrru gyda’r Asiantaeth Trwyddedu Gyrwyr a Cherbydau

Hyd yn oed mwy o wasanaethau

Gweler rhestr gyflawn gan gynnwys y gwasanaethau diweddaraf y cewch fynediad atynt gyda GOV. UK Verify

Gwneud cwyn

Os ydych yn cael trafferthion, rhowch wybod i ni